Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Διαγωνισμού

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ.πρωτ. διακήρυξης 12468/10-03-2021) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Αύξοντα Συστημικό Αριθμό: 107450) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΝΑΝΟ-ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ», με εκτιμώμενη αξία 111.532,26€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 138.300,00€ με ΦΠΑ, (CPV):31682210-5.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Χώρος παράδοσης – εγκατάστασης ορίζεται το Εργαστήριο MSS-NDE, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/05/2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 03:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14/05/2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ.

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism