Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΥ FOB AKTIOY της  ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ανακοίνωσε Συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια και τοποθέτηση Φωτεινών Επιγραφών προς κάλυψη αναγκών FOB Ακτίου, [ CPV: 31523000-8 (Φωτεινές Επιγραφές κ Πινακίδες), ως τα είδη αναλυτικά του Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α», της παρούσας . Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Τα γενικά στοιχεία του διαγωνισμού και το αντικείμενο προμήθειας παρατίθενται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης παρατίθενται στο Παράρτημα «Β», η
προδιαγραφή περιλαμβάνεται στο Παράρτημα «Γ» και το σχέδιο της υπό σύναψη σύμβασης στο Παράρτημα «Δ».

Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 στο τμήμα Οικονομικού ΜΥ FOBAKT.Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/04/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 . Οι προσφορές κατατίθενται, είτε ταχυδρομικά είτε ιδιοχείρως στη Γραμματεία της αναθέτουσας αρχής, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφορών που θα αποσταλούν.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη με τους εξής τρόπους:
α. Την αποστολή τους στη Διεύθυνση ΜΥ FOBAκτίου / Τμήμα Οικονομικού, Αεροδρόμιο Ακτίου, Τ.Κ. 48100, ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courier ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την 27/04/2021 ημέρα Tρίτη και ώρα 13:00.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα διενέργειάς του.

Δείτε περισσσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism