Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τριών(3) Οχημάτων Τύπου ΜΙΝΙ CARGO VΑΝ από το Πολεμικό Ναυτικό

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τριών(3) Οχημάτων Τύπου ΜΙΝΙ CARGO VΑΝ από το Πολεμικό Ναυτικό

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει χαμηλότερης προσφερθείσας τιμής, για την προμήθεια
τριών(3) οχημάτων τύπου ΜΙΝΙ CARGO VAN, εκτιμώμενης αξίας σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (47.000,00 €), απαλλασσομένου Φ.Π.Α.

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 20η Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. στην Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων του Ναυστάθμου Κρήτης(ΔΝΟ/ΝΚ), που εδρεύει στο Βλητέ Σούδας.

Η δαπάνη που θα υλοποιηθεί, συναρτήσει των απαιτήσεων του Πολεμικού Ναυτικού, κατόπιν σχετικής έγκρισης ΓΕΝ, θα χρηματοδοτηθεί από τις εκάστοτε πιστώσεις του οικείου έτους από Α.Λ.Ε. 2330102001-2330104001 αρμοδιότητας ΓΕΝ. Το συνολικό συμβατικό τίμημα δεν θα υπερβεί το ποσό των 47.000,00€, απαλλασσομένου Φ.Π.Α.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Ναυτικών Όπλων Ναυστάθμου Κρήτης, είτε μέσω ταχυδρομείου ή απευθείας μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
τους, μέχρι την προηγούμενη ημερομηνία διενέργειας / διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 19η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν γίνονται αποδεκτές και ως εκ τούτου, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαγωνιστική διαδικασία από την αρμόδια επιτροπή.

Δείτε περισσότερα εδώ.

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism