Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 4/2021) για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εσωτερικών Θυρών Κοιτώνων FOB

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 4/2021) για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εσωτερικών Θυρών Κοιτώνων FOB

Η ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ FOB ΑΚΤΙΟΝ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ :

Συνοπτικό Διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την επιλογή ανάδοχου με σκοπό την προμήθεια και τοποθέτηση Εσωτερικών Θυρών Κοιτώνων προς κάλυψη αναγκών FOB Ακτίου, CPV 44221200-7, ως τα είδη αναλυτικά του Πίνακα της Προσθήκης 1 , του Παραρτήματος Α, της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει υπό τις προυποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/05/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. 

Δείτε περισσότερα εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism