Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
  • ∆ιενέργεια ∆ιαπραγμάτευσης για την ανάδειξη ενός αναδόχου και την σύναψη Σύμβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων (catering), για την κάλυψη των αναγκών της ∆ομής Φιλοξενίας Σερρών στη θέση Αγρόκτημα Κλειδί» (ΤΟΣΚΕ∆Π).

∆ιενέργεια ∆ιαπραγμάτευσης για την ανάδειξη ενός αναδόχου και την σύναψη Σύμβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων (catering), για την κάλυψη των αναγκών της ∆ομής Φιλοξενίας Σερρών στη θέση Αγρόκτημα Κλειδί» (ΤΟΣΚΕ∆Π).

∆ιενέργεια ∆ιαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη ενός αναδόχου και την σύναψη Σύμβασης παροχής υπηρεσιών
παρασκευής και διανομής γευμάτων (catering), για την κάλυψη των αναγκών της ∆ομής Φιλοξενίας Σερρών στη θέση Αγρόκτημα Κλειδί» (ΤΟΣΚΕ∆Π).

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 10 Σύνταγμα Πεζικού (10 ΣΠ) 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 26 ημερολογιακές ημέρες αρχομένης από την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021, έως και την ∆ευτέρα 31 Μαΐου 2021, με δικαίωμα παράτασης υπό προϋποθέσεις.

Δείτε περισσότερα εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism