Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Οπωρολαχανικών της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης Λήμνου

Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών δεν δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από παράγοντες μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως ανάγκες Μονάδων κτλ.

Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται σε εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ(132.000,00 €) περίπου, χωρίς Φ.Π.Α.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ορίζεται η Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Δείτε περισσότερα εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism