Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

300 300 ilektroniki agora

  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
  • Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ)

Συνοπτικός ∆ιαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ)

Το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ προκηρύσσει  Σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 117 του ν.4412/2016, Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) για το χρονικό διάστημα από 28 Μαΐου 2021 ώρα 00:00:01πμ, μέχρι και 21 Ιουν 2021 ώρα 23:59:59.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 25 Μαΐου 21, Ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 09.00 ανυπερθέτως.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται στους δικαιούχους. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080. Πληροφορίες όσον αφορά τα προς προμήθεια υλικά και τις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα 231038-2592, 1993.

Το 4ο Γραφείο να προβεί στον ορισμό κατάλληλης Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, καθώς και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών.

Χειριστής θέματος: Μ.Υ Γεωργία Αδάμ (ΠΕ.Γ), Τμ.∆ιακήρυξης ∆ιαγωνισμών, τηλ:2310381080.

Βρείτε τη συνοδευτική φόρμα εδώ

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism