Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

300 300 ilektroniki agora

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ρόδου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΥΑΡ (Δ.Ε.
ΡΟΔΟΥ) 2021-2022 για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 557,00 €, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, (αναλύεται σε 378.675,00 € προ ΦΠΑ και ΦΠΑ 24% 90.882,00 €) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: μόνο βάσει τιμής ανά ΟΜΑΔΑ χωρίς ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Συστημικός Αύξοντας Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 107202

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism