Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

300 300 ilektroniki agora

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια ενός (1) Φ/Α μηχανήματος για κάλυψη αναγκών του 424 ΓΣΝΕ»

Το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ προκηρύσσει Σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 117 του ν.4412/2016, Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, για την «Προμήθεια ενός (1) Φ/Α μηχανήματος για κάλυψη αναγκών του 424 ΓΣΝΕ», CPV: 30121100-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι 14 Ιουν 21, ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00μμ ανυπερθέτως. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται στους δικαιούχους. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080 Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα 2310381091 Λγος (ΕΠ) Ρέντζος Νικόλαος. Ο διαγωνισμός διενεργείται σε χώρο εντός του Τμήματος Προμηθειών ή σε άλλο χώρο, που υποδεικνύεται από αυτό.

Επισημαίνετε ότι, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης καθίσταται υποχρεωτική η εκ των προτέρων υποβολή, από όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, των αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, για τον έλεγχο της μη συνδρομής των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και παρ. 2 του ν.4412/2016, καθώς και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής (άρθρο 9ο παρ.1, Παράρτημα «Β»της παρούσας διακήρυξης)

Το 4ο Γραφείο να προβεί στον ορισμό κατάλληλης Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, καθώς και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών. Χειριστής θέματος: Ανθυπασπιστής (∆Υ) Μολοχά Σοφία, Βοηθ. Γραφείου ∆ιακηρύξεων ∆ιαγωνισμών, τηλ 2310 381080.

 

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism