Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

300 300 ilektroniki agora

Διενέργεια Επαναληπτικού (τρις) Συνοπτικού Διαγωνισμού

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την Διενέργεια Επαναληπτικού (τρις) Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (CPV 33141200-2, «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ») (KAE 1311) Πιθανής προϋπ. δαπάνης ......... 7.279,65 € προ ΦΠΑ ή ...... 8.226,00 € συμπ. ΦΠΑ 13% για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους {Πιθανή ποσότητα : ...... 188 τεμ. } Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση την οποία η προσφερόμενη τιμή
που θα δοθεί υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ. (www.epromy.gr) για το είδος αυτό, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 14 Ιουνίου του 2021 και ώρα 14:00 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Ν. 4412/2016, Άρθρο 117 «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ», παράγρ. 4. «Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής).

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism