Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

300 300 ilektroniki agora

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια υπερήχου για ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής»

To 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ Σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και στο πλαίσιο των διατάξεων του c άρθρου 117 του ν.4412/2016, προκυρήσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό με ενσφράγιστες
προσφορές, για την «Προμήθεια υπερήχου για ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής», CPV: 33112200-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των
προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, καθίσταται υποχρεωτική η εκ των προτέρων υποβολή, από όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, των αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, για τον έλεγχο της μη συνδρομής των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και παρ. 2 του ν.4412/2016, καθώς και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής (άρθρο 9ο παρ.1, Παράρτημα «Β» της παρούσας διακήρυξης).

Το 4ο Γραφείο να προβεί στον ορισμό κατάλληλης Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, καθώς και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών.

Χειριστής θέματος: Ανθστής (∆Υ) Μολοχά Σοφία, Βοηθ. Γραφείου ∆ιακηρύξεων ∆ιαγωνισμών, τηλ 2310 381080.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι 27 Ιουλίου 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ ανυπερθέτως. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται στους δικαιούχους. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080.

Δείτε περισσότερα εδώ

Βρείτε τη συνοδευτική φόρμα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism