Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

300 300 ilektroniki agora

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (∆ιατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής)»

Το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ προκηρύσσει Σε εκτέλεση του σχετικού και στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 117 του ν.4412/2016, Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, για την «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (∆ιατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής)», CPV: 33168000-5,συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (25.500,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι 02 Αυγ 21, ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00μμ ανυπερθέτως.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται στους δικαιούχους. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080. Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στο τηλέφωνο 2310381545 Σχης (ΥΙ) Παχιαδάκης Ιωάννης. Ο διαγωνισμός διενεργείται σε χώρο εντός του Τμήματος Προμηθειών ή σε άλλο χώρο, που υποδεικνύεται από αυτό.

Βρείτε τη συνοδευτική φόρμα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism