Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ ́ Αρίθ: 76/21 Διαγωνισμού

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό σύναψης Συμφωνίας - Πλαίσιο (Σ-Π), 4ετούς διάρκειας για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των συνακόλουθων κτιρίων (παιδικός σταθμός, Λόχος Δκσεως, ΟΦΘ, ΦΦΘ, ιατρείο ψυχικής υγείας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους:τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (3.504.000,00 €),χωρίς ΦΠΑ. Αριθμός Διαγωνισμού: 76/21 και αριθμός διακήρυξης: 76.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Έναρξη υποβολής προσφορών η 01 Σεπ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 27 Σεπ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
Αποσφράγιση των προσφορών η 01 Οκτ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο 210 348 3161 ΦΑΞ: 210 345 4603. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς.

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism