Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ ́ Αρίθ: 73/21 Διαγωνισμού

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό σύναψης Συμφωνίας - Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης δυο (2) γραμμικών επιταχυντών του 401 ΓΣΝΑ, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ.
Αριθμός Διαγωνισμού: 73/21 και αριθμός διακήρυξης: 73.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Έναρξη υποβολής προσφορών η 01 Σεπ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 27 Σεπ 21,ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
Αποσφράγιση των προσφορών η 01 Οκτ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism