Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 78/21 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει 1ο επαναληπτικό διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα «προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών εργοστασίων ΤΧ για το 304 ΠΕΒ και 306 ΕΒΤ», με την ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.3978/2011 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Αριθμός προκήρυξης: 78/21 και Αριθμός διακήρυξης: 78.

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 11 Οκτ 21 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) Τηλ. επικοινωνίας (+30) 210 348 3228, ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως, στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7].

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism