Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Συνοπτικός Διαγωνισμός ανάδειξης Αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 33708/24-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΗΘΣΟΡ1Ο-3Ρ9) Απόφασης, π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Συνοπτικό Διαγωνισμό ανάδειξης Αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης, για κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, για δύο (2) έτη, (CPV: 90921000-9, Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης), συνολικού προϋπολογισμού σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (46,510.97€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και με δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος και μέχρι του ποσού των #23.255,49€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη, 16-09-2021 και ώρα 10:00 πμ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 15-09-2021, στις 14:00 μμ.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από την 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Δείτε περισσότερα εδώ

Δείτε την δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism