Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Γνωστοποίηση Μετάθεση της ημερομηνίας Διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού

Ο Διοικητής του Γ. Ν. Ζακύνθου έχοντας υπ’ όψη:
1) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού»
2) την αρίθμ. 6/2021 με αριθμ. πρωτ.4602/16-09-2021{ΑΔΑ: ΨΤΖΤ4690ΒΞ-2ΘΙ, ΑΔΑΜ: 21PROC009215798 και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 139720} διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων, για την προμήθεια :Εξοπλισμού « Πλυντήρια ρούχων υγειονομικού φραγμού - διπλής όψης »,(τεμάχια 2 ), για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 464,35 € προ Φ.Π.Α + 16.191,45 € (αξία Φ.Π.Α.) = 83.655,80 € συμπερ. Φ.Π.Α. 24% , την υπ’αρίθμ. 47η (1ΕΗΔ ) / 24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΞΡ4690ΒΞ-ΠΑ3) απόφαση συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ζ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την ΜΕΤΑΘΕΣΗ της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών των συμμετεχουσών εταιρειών που αρχικά είχε ορισθεί για τις 07-10-2021, ώρα 13:00 μ.μ. για την Παρασκευή 15-10-2021, ώρα 13:00 μ.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 11-10-2021, ώρα 11:00 π.μ.
ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία - Πρωτόκολλο έως την Πέμπτη 14-10-2021, ώρα 14:30 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την Παρασκευή 15-10-2021, ώρα 13:00 μ.μ.

 

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism