Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
  • Το Γ.Ν. Ζακύνθου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων,με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Εξοπλισμού : «Πλυντήρια ρούχων υγειονομικού φραγμού - διπλής όψης » (τεμάχια 2 )

Το Γ.Ν. Ζακύνθου Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων,με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Εξοπλισμού : «Πλυντήρια ρούχων υγειονομικού φραγμού - διπλής όψης » (τεμάχια 2 )

Το Γ.Ν.Ζακύνθου γνωστοποίησε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 6/ 2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των Ορίων, για την προμήθεια Εξοπλισμού: « Πλυντήρια ρούχων υγειονομικού φραγμού - διπλής όψης » (CPV 42716120-5 ) (ΚΑΕ 914901Ν ),(τεμάχια 2 ), για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 464,35 € προ Φ.Π.Α + 16.191,45 € (αξία Φ.Π.Α.) = 83.655,80 € συμπερ. Φ.Π.Α. 24% (Ογδόντα Τριών Χιλιάδων Εξακοσίων Πενήντα Πέντε ευρώ και Ογδόντα λεπτά).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Παρασκευή 01-10-2021, ώρα 11:00 π.μ.
ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία - Πρωτόκολλο έως την Τετάρτη 6-10-2021, ώρα 14:30. μμ.

ΗΜΕΡΟΜ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ , 07-10-2021, ώρα 13:00 μμ.

 

Δείτε περισσότερα εδώ

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism