Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 40441/1-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΥ0ΨΟΡ1Ο-ΕΧΕ) Απόφασης, Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για ανάδειξη αναδόχου Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας (cpv: 50421200-4, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών
(99.677,42€) πλέον Φ.Π.Α., ήτοι εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (123.600,00 €), για ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς παράτασης τριών (3) μηνών ποσού τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (30.900,00€), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 07-10-2021 και ώρα 15:00 μ.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 02-11-2021 και ώρα 18:00 μ.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 03-11-2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: 03-11-2021 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism