Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Συσκευές Αγγειογραφίας)»

To 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ προσκαλεί στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, του άρθρου 118 του (α) ομοίου νόμου, να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «προμήθεια υγειονομικού υλικού (Συσκευές Αγγειογραφίας)», CPV: 33111720-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (27.540,69€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι 15 Οκτ 201, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ ανυπερθέτως σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30-14:30). Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές και
επιστρέφονται στους δικαιούχους. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στo τηλέφωνo 2310382549 Σχης(ΥΝ) Κρίκη Βασιλική. Ο διαγωνισμός διενεργείται σε χώρο εντός του Τμήματος Προμηθειών ή σε άλλο χώρο, που υποδεικνύεται από αυτό.

 

Δείτε περισσότερα εδώ

Βρείτε τη συνοδευτική φόρμα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism