Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Ανακοίνωση ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού ∆. 01/21 : Δαπάνες Προμηθειών-Επισκευών-Κατασκευών

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.Αντικείμενο του διαγωνισμού : Προμήθεια Εργαλείων με Συνολική Προϋπολογισθείσα ∆απάνη : 124.984,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%), και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 154.980,16€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών :12 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 26 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ.

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism