Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 06/21)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των (α) έως (γ) σχετικών, που αφορούν στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την αξιοποίηση κινητών περιουσιακών στοιχείων του ΥΠΕΘΑ , το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ Γ ́ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ», συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων είκοσι μία χιλιάδων τριακοσίων
ογδόντα τριών ευρώ (321.383,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://auctions.hndgs.mil.gr) την 14 Δεκ 21 και από ώρα 09:00 έως 12:00 πμ.

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism