Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

NEA ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Το ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αποφασίσε:
Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια λεωφορείων και των παρελκομένων τους, με σκοπό την Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων για τις μείζονες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριακοσίων ογδόντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (383.494.800,00€)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% [Διακήρυξη 06/2021], στις 10 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ́, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρχή της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των εν δυνάμει συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

Της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών στις 14 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 ́.

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism