Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Γ.Ν.Αργολίδας-Νοσηλευτική Μονάδα Άργους

Η Περίληψη του υπ'αριθμ. 10/2017 ηλεκτρονικού ανοικτού τακτικού διαγωνισμού, αφορά την προμήθεια για Αναλώσιμα Υλικά Θεραπείας Νεφρών CPV: 33181500-7, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας-Νοσηλευτική Μονάδα Άργους, για ένα έτος με δικαίωμα τρίμηνης προαίρεσης-οπαράτασης μονομερώς ύστερα από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, προυπολογισμού 91.566,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Δείτε αναλυτικά τον διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism