Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Δημοσίευση Ανακοίνωσης Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.09/22

Η 206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (206 ΠΑΥ) ανακοινώνει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Κατασκευή Στεγάστρων Φυσικής Προστασίας Νέων Αφών ΕΚΑΒ στην 112ΠΜ (ΑΕΕ: 06/21)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για το έργο: «Κατασκευή Στεγάστρων Φυσικής Προστασίας Νέων Αφών ΕΚΑΒ στην 112ΠΜ (ΑΕΕ: 06/21)» με συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 397.085,00 € (ΦΠΑ 24%).

Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00 : 206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 303, Άνω Λιόσια, ΤΚ 13341 (τηλ. 2102475523, εσωτ 5608)

Ηλεκτρονική πρόσβαση : www.promitheus.gov.gr  και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 189619

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: Αμέσως μετά την ανάρτηση του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 12/07/22, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism