Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διακήρυξη υπ αρίθμ. 105/2022

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, με Αριθμός Διακήρυξης: 105/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 162677), ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια υγειονομικού υλικού (Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους) CPV: 33141600-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και εννέα λεπτά (57.839,09€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 9 Ιουν 22 , ημέρα Πέμπτη

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 27 Ιουν 22 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 30 Ιουν22 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μμ

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism