Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Διαφόρων Ανταλλακτικών

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, Προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (KAE 1439 και CPV34913000-0), με προυπ. δαπάνη 8.695,00 € χωρίς ΦΠΑ ή 10.781,80 € συμπερ. ΦΠΑ.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 και ώρα 14:30 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία - Πρωτόκολλο, μέχρι και την ίδια ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά μια ώρα πριν της ορισθείσης, για την αποσφράγιση των προσφορών.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism