Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 04/22)

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, Κλάδος Γ ́ (Υποστήριξης), Διεύθυνση Γ1 (Υποστήριξης ΔΜ), Τμήμα Δ διακηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ», συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ενός ευρώ και τριών λεπτών ( 212.661,03€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://auctions.hndgs.mil.gr ) την 26 Ιουλίου 2022 και από ώρα 09:00 έως 12:00 π.μ.

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism