Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Δημοσίευση Περίληψης Διαγωνισμού 36/2022

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 26030/08-06-2022 (ΑΔΑ: 6Κ4ΨΟΡ1Ο-82Ν) Απόφασης διενέργειας, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την παροχή «Υπηρεσιών εικονικού τηλεφωνικού κέντρου vPbx (CPV: 64214200-1 Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου)» για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας και των Το.Μ.Υ. αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα έξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ (76.260,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, με δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος μέχρι του ποσού των 76.260,00€ με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι : 162796

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10-06-2022 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: ΔΕΥΤΕΡΑ, 27-06-2022 και ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: ΠΕΜΠΤΗ, 30-06-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 01-07-2022 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism