Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Δ.04/22: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ζωνών Πολεμικής Αεροπορίας (Ο/Ν 223137)

Η 201 ΚΕΦΑ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, Λ. Γέλας 1, Ελευσίνα, ΤΚ 19200, τηλ.: 2105504398) ανακοινώνει τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια Ζωνών Πολεμικής Αεροπορίας (Ο/Ν 223137).

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη (με Φ.Π.Α.) : 160.542,80 €

Ηλεκτρονική πρόσβαση : www.promitheus.gov.gr  και www.haf.gr

Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 162149

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών : 28 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 12 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών 19 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μ.μ.

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism