Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Γνωστοποίηση διενέργειας ΗΛ. Δ.Α.Δ. κάτω των ορίων για το έργο : «Aντιμικροβιακή θωράκιση του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Διακήρυξη Αρίθμ. 6/2022 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για το έργο : « Aντιμικροβιακή θωράκιση του Γ.Ν. ZΑΚΥΝΘΟΥ».

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την οριστική παραλαβή των ειδών και όχι αργότερα των Εξήντα (60) εργάσιμων ημερών, από την υπογραφή αυτής και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κριτήριο Αξιολόγησης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) επί του συνόλου του περιγραφόμενου έργου.

Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού : Στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr/  του συστήματος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Από Δευτέρα 20/06/2022 , ώρα 10:00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

  • Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 01/07/2022 ώρα 13:00 μ.μ.
  • Έντυπης Προσφοράς: Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία - Πρωτόκολλο έως την Τρίτη 05/07/2022, ώρα 11:00 π.μ.

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism