Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού 02/22 της 114ΠΜ για Προμήθεια Εργαλείων

Η 114 Μάχης διεξάγει μέσω ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια εργαλείων στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη είναι 119.258,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%), και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 147.879,92€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών : 22η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 22η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism