Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

ΠκΠ για την προμήθεια "συσκευών παροχέτευσης"

Το Γ. Ν. Ζακύνθου σας προσκαλεί να καταθέσετε προσφορά για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» (CPV 33141640-8, «ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ») (KAE 1311)

Πιθανής προϋπ. δαπάνης 2.761,16 € προ ΦΠΑ ή 3.120,11 € συμπ. ΦΠΑ 13%

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την ΤΡΙΤΗ 4  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του 2022 και ώρα 13:30 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται (για διενέργεια και συμμετοχή) συντάσσονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Οι προσφορές για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα αποσταλούν σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία - Πρωτόκολλο, μέχρι και την ίδια ημέρα διενέργειας της διαδικασία ανάθεσης, αλλά μια ώρα πριν της ορισθείσης, για την αποσφράγιση των προσφορών.

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism