Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού βελτίωση – διαμόρφωση αύλειου χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Τολού

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 877/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΛΟΥ», πρ/σμού : 20.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό: 16.119,80 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς και σε έντυπη μορφή ή σε CD τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας παραλιακή οδός Ναυπλίου- Νέας Κίου, 21100 Ναύπλιο). Πληροφορίες: Χαράλαμπος Τρεμπέλας τηλ.:27523-60433,432, FAX: 27523-60452.

2. Η Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/06/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών: 10:00 π.μ .

Το σύστημα προσφοράς είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1η Τάξη Πτυχίου και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 323,00 ΕΥΡΩ με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης.

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΕ 02.03.071.9483.0001.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή.

Την διακήρυξη μπορείτε να την δείτε εδώ.

 

Πηγή: Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism