Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίων

Διαγωνισμός για Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίων

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου προκηρύσσει διαγωνισμό για Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίων. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη μίσθωση κλινών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Οι ζητούμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό CPV (55100000-1 Υπηρεσίες Ξενοδοχείων). Το ποσό προσφοράς ανά κλίνη υπολογίζεται να κυμανθεί έως 15€ κατά περίπτωση (και επί πλέον νόμιμες επιβαρύνσεις των φόρων), για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα 435 ημερών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη διακήρυξη, για κάθε ΟΜΑΔΑ.

Ο συνολικός προυπολογισμός των ΟΜΑΔΩΝ για τα δυο (2) έτη 2017,2018 (σύνολο ημερών 435) ανέρχεται έως του ποσού των 362.790,00 € άνευ δημοτικού φόρου 0,5% και Φ.Π.Α. 13% (ήτοι 412.002,46 €, συμπεριλαμβανομένου του δημοτικού φόρου 0,5% και του Φ.Π.Α. 13%).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 12-07-2017

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24-08-2017 ώρα 14:00

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης Ηλεκτρονικών προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 30-08-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 μ.μ.

 

Δείτε αναλυτική τον διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism