Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για επισκευή τριών (3) τεμαχίων FLIR INFRARED TURRET, P/N:46426276AB-01, CAGE CODE:F6170, E/P SUPER PUMA

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)/Αεροδρόμιο Ελευσίνας διενεργεί τον διαγωνισμό Δ.29/17 μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αντικείμενο του διαγωνισμού: "Επισκευή τριών (3) τεμαχίων FLIR INFRARED TURRET, P/N:46426276AB-01, CAGE CODE:F6170, E/P SUPER PUMA"

Ποσότητα: Τρία (3) τεμ. Υλικού FLIR INFRARED TURRET, P/N:46426276AB-01, CAGE CODE:F6170, E/P SUPER PUMA

Συνολική Προυπολογισθείσα Δαπάνη: 541.980,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων

Η προμήθεια απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. (άρθρο 24 Ν.2859/00)

 

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 21 Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 28 Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 04 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.

 

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism