Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Πρόσκληση για την στελέχωση Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του Δημοσίου τομέα και των φορέων του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένης της ΜΟΔ Α.Ε. για την πλήρωση στελεχών στις Μονάδες της. Η μετακίνηση ή απόσπαση του προσωπικού θα έχει διάρκεια (5) έτη με δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως ακολούθως: Τέσσερεις (4) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ.


Οι υποψήφιοι, πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην ως άνω 5 σχετική ΚΥΑ. Είναι επιθυμητό να διαθέτουν σχετική εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ ή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης ή του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αλιείας ή σε Ε.Υ. του Γ΄ΚΠΣ, ή να έχουν εμπειρία σε δράσεις δικαιούχων ή φορέων διαχείρισης ενωσιακών πόρων. Για τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/3-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα και να τα υποβάλουν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να τα αποστείλουν μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Υπουργείο Υγείας – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, 10677, Αθήνα, 4ος όροφος (με την ένδειξη «Για την στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΤΟΥ Υπουργείου Υγείας).


Προθεσμία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 21 Φεβρουαρίου 2017.


Πληροφορίες για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, το θεσμικό πλαίσιο αναφοράς, υποδείγματα αίτησης για αξιολόγηση - Βιογραφικό Σημείωμα καθώς και η παρούσα πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.edespa-ygeia.gr, την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.gr και την ιστοσελίδα για το ΕΣΠΑ www.espa.gr.


Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία στο τηλ.: 213 1500820 και ώρες 09:00 έως 15:00.

 

Πηγή: www.espa.gr


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism