Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

 • 2751067216
 • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Ηπείρου 2017–2018

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ηπείρου ανακοινώνει ότι ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών και της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου, προσκαλεί νέους επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017‐2018 σε μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΙ Ηπείρου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ ες νέοι/ες επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΙ Ηπείρου. Ειδικότερα στο ΤΕΙ Ηπείρου αντιστοιχούν συνολικά 17 θέσεις οι οποίες κατανέμονται ανά τμήμα ως εξής: Τεχνολόγων Γεωπόνων: 1 θέση, Διοίκησης Επιχειρήσεων: 5 θέσεις, Νοσηλευτικής: 4 θέσεις, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: 7 θέσεις.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος υπό την προϋπόθεση ότι:

 • έχουν λάβει το διδακτορικό τους τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2007
 • δεν κατέχουν θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή
 • δεν κατέχουν θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης
 • δεν κατέχουν θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής

 

Περίοδος υποβολήςαπό 2/8/2017 έως 11/9/2017 (ώρα 14:00)

Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις υποψηφίων που θα κατατεθούν τις εργάσιμες μέρες και ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς), μέχρι τη Δευτέρα 11/09/2017 και ώρα 14:00 στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Ηπείρου, Κτίριο Διοίκησης, Έναντι Γέφυρας Αράχθου, 471 32 Άρτα

 

Όροι και προϋποθέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ηπείρου μέχρι τη Δευτέρα 11/09/2017 και ώρα 14:00, τα παρακάτω:

 • Αίτηση η οποία είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικά
 • Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με ανάλυση εργασιών
 • Βεβαιώσεις επαγγελματικής / διδακτικής εμπειρίας καθώς οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχεία σχετικά με την υποψηφιότητά τους
 • Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών και τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.Κάθε άλλο πρόσθετο αποδεικτικό, που τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και αφορά στην εμπειρία, στις γνώσεις και στα προσόντα των υποψηφίων.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι:
  • έχουν λάβει το διδακτορικό τους τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2007
  • δεν κατέχουν θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή Πανεπιστημιακού Υποτρόφου ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης
  • δεν κατέχουν θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής
 • Σε περίπτωση που συνάψουν οποιαδήποτε σχέση με ΑΕΙ που μεταβάλλει το καθεστώς της προηγούμενης παραγράφου, θα ενημερώσουν άμεσα (με την υπογραφή της σύμβασής τους) τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ηπείρου
 • Επιπλέον, για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ' επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας

 

Τι χρηματοδοτείται

 • Ο ωφελούμενος απασχολείται στο Ίδρυμα ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016)
 • Το συνολικό κόστος του ωφελούμενου ανέρχεται σε 4.200€ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ)
 • Πέραν της αποζημίωσης του ωφελούμενου θεωρείται ως επιλέξιμη δαπάνη ποσό έως 400€/ακαδημαϊκό εξάμηνο με παραστατικά για την κάλυψη των δαπανών κίνησης - διανυκτέρευσης του ωφελούμενου (σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος) στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του βρίσκεται σε διαφορετικό νομό, ή νησί στις περιπτώσεις των νησιωτικών ιδρυμάτων, από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Ιδρύματος υποδοχής
 • Παραδοτέο είναι η υλοποίηση του μαθήματος, η οποία πιστοποιείται βάσει σχετικής βεβαίωσης του Προέδρου του οικείου Τμήματος

 

Προϋπολογισμός: € 78.200

Αναλυτικά:

 • Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: 36.800€
 • Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων: 23.000€
 • Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας: 18.400€

 

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη εδώ.

 

Πηγή: espa.gr


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism