Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Έναρξη νέου κύκλου Σεμιναρίων Εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων (Σεμινάρια ΕΦΕΤ) από το Επιμελητήριο Αργολίδας

Έναρξη νέου κύκλου Σεμιναρίων Εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων (Σεμινάρια ΕΦΕΤ) από το Επιμελητήριο Αργολίδας

Το Επιμελητήριο Αργολίδας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τα τρόφιμα και των απασχολούμενων τους.

Για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων μελών του και του προσωπικού που απασχολούν, το Επιμελητήριο Αργολίδας διοργανώνει συνεχώς σεμινάρια εκπαίδευσης.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στις πιστοποιημένες αίθουσες διδασκαλίας του Επιμελητήριου Αργολίδας στο Άργος, αλλά και για την εξυπηρέτηση των μελών μας πραγματοποιούνται στο Κρανίδι και στο Τολό.

Η διδασκαλία πραγματοποιείται από πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.

A06122014231

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση προσδιορίζονται τα ακόλουθα:

1. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.
Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

2. ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP μπορούν ή να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν.

3. ΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
Από την παραπάνω εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ
Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

5. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤ
Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Τα απαραίτητα έντυπα για κάθε εργαζόμενο ή επιχειρηματία που θα καταρτισθεί είναι:
1. Αίτηση καταρτιζόμενου
2. Αίτηση συμμετοχής

Και θα συνοδεύονται από:
3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ ή Δελτίο Ομογενούς ή άλλο κατά περίπτωση νομιμοποιητικό έγγραφο σε ισχύ.

Με την υποβολή κάθε αίτησης στο Επιμελητήριο Αργολίδας καταβάλλεται το ποσό των 30 ευρώ για κάθε καταρτιζόμενο και με την παρακολούθηση του σεμιναρίου καταβάλλει το ποσό των 40 ευρώ (συνολικό κόστος ανά καταρτιζόμενο 70 ευρώ).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται καθημερινά στο Επιμελητήριο Αργολίδας 8:00 έως 14:30 και για πρόσθετες διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ: 2751067216.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism