Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Ωφελούμενοι της συγκεκριμένης Δράσης είναι οι Δικαιούχοι του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 (2η Πρόσκληση) όπως αυτοί εντάχθηκαν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 06 του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Στόχος είναι η επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους νέους γεωργούς, έτσι ώστε να τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και τα προσόντα για να γίνουν επιχειρηματίες αγρότες, οι οποίοι συνειδητά θα αποφασίζουν για τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει τα εξής πεδία/θεματικές ενότητες:

  • Γνώση των υποχρεώσεων και δυνατοτήτων που απορρέουν από την Κοινή Αγροτική Πολιτική καθώς και την εθνική πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη
  • Χρηματο-οικονομική διαχείριση εκμεταλλεύσεων / χρήση ΤΠΕ & νέων τεχνολογιών
  • Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και ασφάλεια της εργασίας στην ύπαιθρο, αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  • Εμπορία & μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, με έμφαση στις βραχείες αλυσίδες
  • Εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την κατεύθυνση και τις ανάγκες της εκμετάλλευσης (όπως διαχείριση αποβλήτων ειδικά για τη ζωική παραγωγή, ασθένειες και εχθροί καλλιεργειών και ζώων, νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, λίπανση, διατροφή ζώων, κλπ.)
  • Βάσει του ΠΑΑ έχει οριστεί ως μοναδικός Δικαιούχος της δράσης ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»ΕΛΓΟ «Δήμητρα»

Τι χρηματοδοτείται

Καταβολή ενίσχυσης με τη μορφή τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίου κόστους. Η ενίσχυση χορηγείται στο Δικαιούχο με τη χρήση τυποποιημένης κλίμακας κόστους κατά μονάδα, σύμφωνα με την σχετική μελέτη εκτίμησης του εύλογου εύρους του μοναδιαίου κόστους των επιλέξιμων κατηγοριών δαπανών. Το μοναδιαίο κόστος προσδιορίζεται σε 6,50 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης και ανά καταρτιζόμενο, ο οποίος λαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης των 150 ωρών. Η δημόσια δαπάνη της Πράξης υπολογίζεται με βάση τον τύπο: αριθμός ωρών x αριθμός καταρτιζόμενων x μοναδιαίο κόστος: 150ώρες x 10.456 καταρτιζόμενοι x 6,50 €.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism