Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» - Νέα Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» - Νέα Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Η νέα Πρόσκληση του ΕΠΑνΕΚ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» απευθύνεται στα ΑΕΙ και στους δημόσιους ερευνητικούς φορείς, του Αρθρου 13Α, περίπτωση Α, Β και Γ του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεμονωμένα ή σε δίκτυα, οι οποίοι διαθέτουν έδρα ή παράρτημα στις περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, Ιόνιοι Νήσοι, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα.

Η Πρόσκληση στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας των συγκεκριμένων περιφερειών στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης της κάθε περιφέρειας-στόχου και στην προώθηση της αριστείας μέσω της υποστήριξης της εγκαθίδρυσης ή και ανάπτυξης σύγχρονων ερευνητικών υποδομών, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση ελκυστικού περιβάλλοντος για την έρευνα στην περιφέρεια.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 45.000.000 ευρώ.

  • Ελάχιστος επιτρεπόμενος Προϋπολογισμός Πρότασης: 400.000 ευρώ
  • Μέγιστος επιτρεπόμενος Προϋπολογισμός Πρότασης σε περίπτωση μεμονωμένου Δικαιούχου: 3.000.000 ευρώ
  • Μέγιστος επιτρεπόμενος Προϋπολογισμός Πρότασης σε περίπτωση συνδικαιούχων: 4.000.000 ευρώ

Η Πρόσκληση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

  • Έναρξη υποβολών: 22 Απριλίου 2019
  • Λήξη υποβολών: 05 Ιουλίου 2019

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.

Επισυνάπτεται εδώ η σχετική πρόσκληση.

 

 


Πηγή: ΕΠΑνΕΚ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism