Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποβολή προτάσεων για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό

Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποβολή προτάσεων για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την χορήγηση επιχορηγήσεων στον τομέα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στο πλαίσιο του προγράμματος εργασιών για την υλοποίηση έργων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 4 Σεπτεμβρίου 2019. Κύριος στόχος της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων είναι να υποστηρίξει την θέσπιση και την εφαρμογή θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων σύμφωνα με τους στόχους που επιδιώκονται στο πλαίσιο της Οδηγίας περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (31/03/2021). Πιο συγκεκριμένα, η δράση αυτή αποσκοπεί να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη δημιουργία θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων καθώς και να διασφαλίσει τον συντονισμό και την συνοχή των ανωτέρω σχεδίων για τις θαλάσσιες περιοχές που απευθύνονται.

Προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι προτάσεις με τους στόχους της παρούσας πρόσκλησης και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα οριστικοποιηθούν τη στιγμή που θα εγκριθούν τα σχέδια σύμφωνα με την οδηγία για ένα πλαίσιο Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, οι αιτούντες καλούνται να συμπεριλάβουν τις ακόλουθες προτεραιότητες στις προτάσεις τους:

  • Υποστήριξη του έργου των αρμόδιων αρχών του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και των διυπουργικών οργάνων κατά την κατάρτιση και έγκριση των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων.
  • Κατά περίπτωση, ανάπτυξη και ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας στα όμορα κράτη-μέλη και τρίτες χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια λειτουργούν συντονισμένα και με συνοχή σε όλες τις σχετικές θαλάσσιες περιοχές.
  • Χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων δεδομένων και οργάνωση της ανταλλαγής πληροφοριών, απαραίτητες για την κατάρτιση των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων, με την χρήση συναφών μηχανισμών και εργαλείων (π.χ. INSPIRE, EMODNet).

Η δράση καλύπτει την γεωγραφική περιοχή της Μεσογείου. Οι προτάσεις μπορούν να επικεντρωθούν σε ένα τμήμα ή υποπεριοχή της θαλάσσιας λεκάνης (Δυτική Μεσόγειος Θάλασσα, Ιόνιο Πέλαγος και Κεντρική Μεσόγειος Θάλασσα, Αιγαίο-Θάλασσα του Λεβάντε, Αδριατική Θάλασσα). Για κάθε περιοχή, συμμετέχουν τουλάχιστον δύο παράκτια κράτη μέλη της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/easme/en/european-maritime-and-fisheries-fund/funding-opportunities

 


Πηγή: ΕΣΠΑ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism