Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Σεμινάρια - Προγράμματα
  • Απόφαση 1264/158482/28-06-2019 ένταξης στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» του ΠΑΑ 2014
Απόφαση 1264/158482/28-06-2019 ένταξης στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» του ΠΑΑ 2014

Απόφαση 1264/158482/28-06-2019 ένταξης στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» του ΠΑΑ 2014

Συγκεκριμένα στην Απόφαση 1264/158482/28-06-2019 περιλαμβάνεται η ένταξη στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» του ΠΑΑ 2014-2020 των ακόλουθων παραδεκτών πράξεων, οι οποίες περιλαμβάνονται αναλυτικά στον πίνακα Ι του παραρτήματος.

Η αναλογούσα προς επιχορήγηση Δημόσια Ενίσχυση των πράξεων ανέρχεται σε 295.870.894,08 € και θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΕ 2/1 του ΠΔΕ.

Επισημαίνεται ότι οι παραδεκτές αιτήσεις στήριξης, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων ή την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, είναι καταχωρημένες στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και η πρόσβαση σε αυτές είναι δυνατή μέσω του προσωπικού κωδικού του κάθε δικαιούχου.

Οι δικαιούχοι των πράξεων της δράσης 4.2.1 οφείλουν να υλοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο όπως αυτό έχει εγκριθεί και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 593/37447/31.03.2017 (Β’1190) Απόφαση πΑΑΤ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα στις διατάξεις του άρθρου 14 «Υποχρεώσεις Δικαιούχων» αυτής, και με τα αναφερόμενα στην 756/46257/24-07-2017 (ΑΔΑ ΩΛΛ04653ΠΓ-6 Τ) 1η πρόσκληση ΓΓΑΠ&ΔΚΠ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α ΑΠΤ ΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» για τη δράση 4.2.1., όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την 22 5/112754/25-10-2017 (ΑΔΑ Ω1Ι04653ΠΓ7ΒΤ) όμοια και ισχύει. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω διατάξεων του πλαισίου εφαρμογής του ΥΜ 4.2. επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο παράρτημα της 593/37447/31.03.2017 ΥΑ όπως ισχύει και στην σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.

Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση υλοποίησης των πράξεων της παρ. α της παρούσας, είναι η 30/06/2022.

 


Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism