Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

 • 2751067216
 • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

 • Αρχική
 • Ενημέρωση
 • Σεμινάρια - Προγράμματα
 • Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Ανακοινώθηκε η Έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Βάσει της έβδομης (7ης) τροποποίησης του προγράμματος, ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ και θα κατανεμηθεί σε δύο (2) κύκλους (1ος κύκλος: 220 εκατ. ευρώ και 2ος κύκλος 80 εκατ. ευρώ).

Πέραν της απόφασης αύξησης του προϋπολογισμού της Δράσης, περιλαμβάνονται τροποποιήσεις που αφορούν:

 • την ενσωμάτωση της διαδικασίας είσπραξης επιχορήγησης μέσω Ανοιχτού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account),
 • την ανάγκη διαγραφής κάθε αναφοράς σε δεδομένα φυσικού αντικειμένου τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση των κοινών δεικτών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του Κανονισμού 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) (π.χ. απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου) σε συνέχεια της από 08.07.2016 απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μη εφαρμογή των ειδικών κανόνων του Κανονισμού του ΕΚΤ σε ό,τι αφορά τους δείκτες και συγκεκριμένα της υποχρέωσης μέτρησης των κοινών δεικτών συμμετεχόντων (Παράρτημα Ι του Κανονισμού ΕΚΤ 1304/2013) εφόσον πρόκειται για πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ,
 • την ανάγκη διευκρινίσεων στη δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού,
 • την συμπλήρωση του Παραρτήματος “ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ) με στοιχεία των επιχειρήσεων και για το έτος 2016, καθώς κρίνεται αναγκαίο μετά την παρέλευση του έτους αυτού,
 • την προσθήκη πρόβλεψης στην περίπτωση που δεν καλυφθεί ο προϋπολογισμός μιας κατηγορίας δικαιούχων

Πηγή: ΕΠΑνΕΚ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism