Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Δημοσιοποιήθηκε ο Οδηγός Ελέγχου ιδιωτικών Επενδύσεων

Δημοσιοποιήθηκε ο Οδηγός Ελέγχου ιδιωτικών Επενδύσεων

Από την Γενική Γραμματεία Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων εκδόθηκε στις αρχές του μήνα ο « Οδηγός Ελέγχου ιδιωτικών Επενδύσεων».

Αποτελεί την πλέον επικαιροποιημένη έκδοση για τις ιδιωτικές επενδύσεις και σημαντικό βοήθημα για την υλοποίηση των έργων που έχουν υπαχθεί σε παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους και φυσικά για τις επενδύσεις που υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Λόη Λαμπριανίδη, η σύνταξη του Οδηγού Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων, σε συνδυασμό με τη μεγάλη διεύρυνση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών, αποτελούν δύο σημαντικά βήματα σε μια σειρά πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της συντονισμένης προσπάθειας να ελεγχθούν με επιστημονικά άρτιες μεθοδολογικές προσεγγίσεις οι επενδύσεις τόσο των παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων, όσο και αυτές του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Ο παρών οδηγός φιλοδοξεί να καλύψει τις απαιτήσεις μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας ελέγχου, βασιζόμενος καταρχάς στις ρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου των αναπτυξιακών νόμων και της Ενωσιακής Νομοθεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς και στις γενικά παραδεκτές αρχές εφαρμογής των ελέγχων, όπως αυτές προκύπτουν από τα ελεγκτικά πρότυπα και εφαρμόζονται στη τρέχουσα ελεγκτική πρακτική. Βασικοί στόχοι του είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας ελέγχων και η περιφρούρηση του κύρους των ελεγκτών.

Με την αξιέπαινη συμβολή της Υπηρεσίας και ιδίως της ομάδας σύνταξης του Οδηγού, καλύπτεται το τεράστιο κενό των 20 χρόνων που μεσολάβησαν από την προηγούμενη έκδοσή του, το μακρινό 1997, και αντιμετωπίζονται οι δυσλειτουργίες από τη χρήση ενός ξεπερασμένου και πάντως μη επικαιροποιημένου οδηγού. Η ασάφεια στη μεθοδολογία διενέργειας επιτόπιων και διοικητικών ελέγχων άφηνε μεγάλα περιθώρια στη διακριτική ευχέρεια των ελεγκτών, ενώ οι αποκλίσεις στον τρόπο σύνταξης και στα συμπεράσματα των εκθέσεων ελέγχου προκαλούσε ανασφάλεια στους επενδυτές και δυσεπίλυτα προβλήματα στις αρμόδιες Υπηρεσίες, που όφειλαν να αντιμετωπίζουν τα ενίοτε αντιφατικά πορίσματα ελέγχου. Το γεγονός αυτό προκαλούσε μεγέθυνση της γραφειοκρατίας, μεγάλες καθυστερήσεις, υποβάθμιση του ελεγκτικού έργου και βέβαια δυσπιστία στην επιχειρηματική κοινότητα.

Σύμφωνα με τα στελέχη της Γενικής Γραμματέα Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων, ο έλεγχος υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων που επιχορηγούνται από τον εκάστοτε Αναπτυξιακό Νόμο αποτελεί μία σύνθετη και εξειδικευμένη ελεγκτική διαδικασία (λόγω των αναλυτικών και ειδικών ρυθμίσεων - κανόνων που διέπουν τον Αναπτυξιακό Νόμο) αλλά και το πιο νευραλγικό τμήμα του συστήματος εφαρμογής των επενδυτικών κινήτρων. Επομένως καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για την πραγματοποίηση ενός ουσιαστικού και αποτελεσματικού ελέγχου έτσι, ώστε να επιτευχθεί η παραγωγική διάθεση των κοινωνικών πόρων και η μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους, αφού αποτελεί μία προσπάθεια συστηματοποίησης των ελεγκτικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στον έλεγχο των επενδύσεων που υπάγονται σε Αναπτυξιακούς Νόμους μέσω καταγραφής των ενεργειών - διαδικασιών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αφορούν κάθε επί μέρους περίπτωση, ώστε να εκπληρώνονται οι ακόλουθοι στόχοι:
• Ορθή εφαρμογή του εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου
• Ομοιογενής τρόπος αντιμετώπισης της επιλεξιμότητας των δαπανών των Φορέων επένδυσης
• Επιτάχυνση της διαδικασίας καταβολής της ενίσχυσης
• Ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης ανθρωποπροσπάθειας

Τέλος στο Εγχειρίδιο αποτυπώνονται τα σημαντικότερα στοιχεία που συνθέτουν τη διαδικασία των ελέγχων (επιτόπιων και διοικητικών) και τα βασικότερα σημεία ελέγχου ως προς το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο, τις πηγές χρηματοδότησης, την τήρηση των λοιπών όρων υλοποίησης της επένδυσης και τα πιο κοινά ζητήματα που εμφανίζονται κατά τη διενέργεια των ελέγχων με ταυτόχρονη παράθεση των πιο ενδεδειγμένων τρόπων αντιμετώπισής των.

Τον οδηγό μπορείτε να τον δείτε εδώ.

Πηγή: Γενική Γραμματεία Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism