Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Εφαρμογή της μεθόδου "ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ" από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Η μέθοδος της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων συνίσταται στην εγκατάσταση φερομονικών παγίδων παρακολούθησης και ατμιστήρων-διαχυτήρων (dispensers) στα δέντρα (ροδακινιές, νεκταρινιές, βερικοκίες) των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων, υπό την καθοδήγηση ειδικού επιστήμονα (γεωπόνου) ο οποίος, για το σκοπό αυτό, συντάσσει κατ' έτος Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής της μεθόδου. Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των μικρολεπιδοπτέρων-στόχων της δράσης, οι δικαιούχοι δεσμεύονται να κάνουν μικτή χρήση φερομονών και, εφόσον απαιτείται, χημικών εντομοκτόνων τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής και αποκλειστική χρήση φερομονών τα τελευταία τρία έτη εφαρμογής της δράσης.

Στόχος της δράσης είναι να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση των τριών μικρολεπιδοπτέρων καρπόκαψα, ανάρσια και φυλλοδέτη στην καλλιέργεια της ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους οπωρώνες στους οποίους θα εφαρμοστεί η δράση. Δικαιούχοι της δράσης δύνανται να κριθούν γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Η περίοδος υποβολής προσδιορίζεται για το διάστημα από 3/7/2017 έως 24/7/2017 και ως περιοχή εφαρμογής προσδιορίζεται όλη η Ελλάδα.

Προκειμένου να ενταχθούν στη δράση, οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στήριξης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει μηχανογραφικά την υλοποίηση των δράσεων του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020.

Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον διαδικτυακό τόπο https://p2.dikaiomata.gr/M1018Registration/ και, αντίστοιχα, η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στον διαδικτυακό τόπο https://p2.dikaiomata.gr/M1018/.

Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης στήριξης θα υπάρχει αναρτημένη σε ηλεκτρονική μορφή στον ως άνω διαδικτυακό τόπο https://p2.dik

 

Όροι και προϋποθέσεις

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας της δράσης διακρίνονται σε κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων και κριτήρια επιλεξιμότητας γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Α. Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων. Δικαιούχοι της δράσης δύνανται να κριθούν γεωργοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης. Αντιθέτως, δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι, ακόμη κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις του παραπάνω σημείου, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων: α) Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών. β) Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη. γ) Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο (2) ημερολογιακών ετών από την αποβολή. δ) Όσοι, κατά τη χρονική στιγμή που διενεργούνται οι διοικητικοί έλεγχοι επί των αιτήσεων στήριξης, είναι μέλη αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών της Κοινής Οργάνωσης των Αγορών γεωργικών προϊόντων (ΚΟΑ) των τομέων οπωροκηπευτικών και μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, με εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα στα οποία το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ περιλαμβάνεται ως δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τις επιλέξιμες στη δράση 10.1.08 καλλιέργειες (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά) για το έτος 2017. Ο εν λόγω έλεγχος πραγματοποιείται και για κάθε ένα από τα έτη εφαρμογής (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) της πρόσκλησης της δράσης, κατά τη χρόνο διενέργειας των διοικητικών ελέγχων επί των αιτήσεων πληρωμής.

Β. Κριτήρια επιλεξιμότητας γεωργικής εκμετάλλευσης. Προκειμένου να ενταχθούν στη δράση, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2017 του υποψηφίου με επιλέξιμη για τη δράση καλλιέργεια (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά) ή με συγκαλλιέργεια των επιλέξιμων ειδών. Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία: α) είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών β) είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές, σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης, δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθ. 4197/20-4-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1522/Β΄/4-5-2017) γ) είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ έτους 2017 του υποψηφίου.

Τι χρηματοδοτείται
Η οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης χορηγείται ετησίως στους δικαιούχους ανά εκτάριο (Ha) ενταγμένης γεωργικής έκτασης (1 εκτάριο (Ha) = 10 στρέμματα), προκειμένου να τους αποζημιώσει για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης. Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 387 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής και στα 454 € ανά Ha ετησίως για τα τελευταία τρία έτη εφαρμογής, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται στα 14 € ανά Ha ετησίως.


Προϋπολογισμός
€ 15.000.000
Η οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης χορηγείται ετησίως στους δικαιούχους ανά εκτάριο (Ha) ενταγμένης γεωργικής έκτασης (1 εκτάριο (Ha) = 10 στρέμματα), προκειμένου να τους αποζημιώσει για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης. Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 387 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής και στα 454 € ανά Ha ετησίως για τα τελευταία τρία έτη εφαρμογής, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται στα 14 € ανά Ha ετησίως.

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη εδώ.

 

Πήγή: ΕΣΠΑ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism