Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ελαιολιπαντικού

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) διενεργεί διαγωνισμό με αντικείμενο: προμήθεια ελαιολιπαντικού LUBRICATING OIL AIR-CRAFT TURBINE ENGINE, NSN: 9150 01 476 107, προς κάλυψη αναγκών ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ.

Συνολική προυπολογισθείσα Δαπάνη: 288.000,00 € ετησίως (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου Φ.Π.Α.) ή 576.000,00 € σε βάθος διετίας (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου Φ.Π.Α.)

Συνολική προυπολογισθείσα ποσότητα: 16.000 QT ετησίως ή 32.000 QT σε βάθος διετίας.

Είδος σύμβασης-Διάρκεια: Συμφωνία-πλαίσιο (δυο έτη).

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 20 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευη και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 27 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 03 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή).

 

Δείτε αναλυτικά τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism