Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Συνδρομές μελών του Επιμελητηρίου Αργολίδας

Εκτύπωση E-mail

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ & ΤΕΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση (αρ. πρωτ. 78030/30.12.2014, (ΦΕΚ 3586/Β/31.12.14) καθορίζεται ενιαίο ποσό ετήσιας συνδρομής & ενιαίο ανταποδοτικό τέλος ανά παρεχόμενη υπηρεσία στις επιχειρήσεις - μέλη των Επιμελητηρίων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το ποσό της ετήσιας συνδρομής στο Επιμελητήριο Αργολίδας ορίζεται ανά νομική μορφή και οι ετήσιες συνδρομές συμπεριλαμβανομένου του χαρτοσήμου 2,4% διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ  
 Α.Ε. 100,00 €
 Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Α.Ε. 100,00 €
 Ε.Ο.Ο.Σ. 100,00 €
 Ε.Π.Ε. 70,00 €
 Ι.Κ.Ε. 70,00 €
 Συν.Π.Ε. 70,00 €
 Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ε.Π.Ε. 70,00 €
 Ο.Ε.

31,00 € (Ο.Ε.)

50,00 €
(ΟΙ  ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ)

 Ε.Ε.
 Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ο.Ε. & Ε.Ε.
 Αστικές Εταιρείες
 Κοινοπραξίες
 Ατομικές Επιχειρήσεις 11,00 €
 Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ατομικών Επιχειρήσεων  11,00 €

Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων δύνανται να καταβάλουν σχετική ετήσια συνδρομή ανάλογα με τον αριθμό τους, ως εξής:

i. Έως 10 υποκαταστήματα, το 1/2 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης.
ii. Από 11 έως 100 υποκαταστήματα, το 1/3 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης.
iii. Από 100 υποκαταστήματα και πλέον, το 1/4 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης.

Τα μέλη του Επιμελητηρίου οφείλουν να καταβάλλουν τις συνδρομές εντός εκάστου οικονομικού έτους.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε περίπτωση μη καταβολής των οφειλόμενων τελών ΓΕΜΗ και συνδρομών Επιμελητηρίου, οι οφειλές αυτές πλέον βεβαιώνονται και στέλνονται προς είσπραξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τον κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism