chamber-logo
(5/30/2024) - Δελτίο Τύπου: «Νέα Επιμορφωτικά Σεμινάρια από το Επιμελητήριο Αργολίδας»(5/28/2024) - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(5/22/2024) - Θεματικά Εργαστήρια Α κύκλος (4/29/2024) - Δελτίο Τύπου: Με μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση το σεμινάριο «Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA - pos»(4/26/2024) - Πασχαλινές Ευχές από το Επιμελητήριο Αργολίδας(4/16/2024) - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΥΜΣ για ΑΕ και ΕΠΕ

Δημοσιεύτηκε 4/21/2023

Η σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας και της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

1. Μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης του Επιμελητηρίου

Είναι υποχρεωτική η χρήση του πρότυπου Καταστατικού, το οποίο πρέπει να γίνει πιστή αντιγραφή, χωρίς καμία προσθήκη.

2. Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης (e-ΥΜΣ)

- H σύσταση γίνεται απευθείας από τον ενδιαφερόμενο μέσω της σχετικής εφαρμογής: https://eyms.businessportal.gr/auth

- Η είσοδος στην εφαρμογή της e-ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr/auth) γίνεται με τους κωδικούς TAXIS του φυσικού προσώπου που θα κάνει τη σύσταση.

- Στην παραπάνω εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού του κόστους σύστασης πριν την έναρξη της σύστασης.

- Είναι υποχρεωτική η χρήση πρότυπου καταστατικού, το οποίο παράγεται αυτόματα από την εφαρμογή με βάση τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει ο χρήστης.

- Δεν μπορείτε να επιλέξετε την ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης σε περίπτωση που μέτοχος της υπό σύσταση εταιρεία είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο χωρίς ελληνικό ΑΦΜ. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΥΜΣ της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου ή σε πιστοποιημένο συμβολαιογράφο YMΣ.

- Δεν καταθέτετε φυσικό φάκελο στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Μέσω συμβολαιογράφου, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως ΥΜΣ

- Δεν απαιτείται η χρήση του πρότυπου καταστατικού.

- Μετά την ολοκλήρωση της σύστασης, ο συμβολαιογράφος καταθέτει το φυσικό φάκελο της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., όχι στη ΔΟΥ.

- Για περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε πιστοποιημένο ως ΥΜΣ συμβολαιογράφο.

- Λίστα με πιστοποιημένους ως ΥΜΣ συμβολαιογράφους υπάρχει διαθέσιμη στο παρακάτω link https://www.businessportal.gr/page/display_page/43

Αν βάσει ειδικής νομοθεσίας απαιτείται το καταστατικό να λάβει συμβολαιογραφικό τύπο, π.χ. στην περίπτωση εισφοράς ακινήτου, τότε η σύσταση μπορεί να γίνει μόνο μέσω πιστοποιημένου ως ΥΜΣ συμβολαιογράφου.

Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης

Παρακαλείσθε για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας πριν την προσέλευση στο Επιμελητήριο Αργολίδας για τη σύσταση εταιρείας μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ) να επικοινωνήσετε με το τμήμα του Μητρώου για τον καθορισμό του χρόνου σύστασης.

  Έγγραφα Σύστασης Διευκρινήσεις

1.

docΥπεύθυνη Δήλωση – εξουσιοδότηση για τον ορισμό εκπροσώπου για εξουσιοδότηση τρίτου
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Συμπληρώνεται με γνήσιο υπογραφής από κάθε εταίρο ξεχωριστά.
Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π. Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή. Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή.

2.

Καταστατικό ΟΕ ή ΕΕ.

(Πρότυπα Καταστατικά, είναι αναγκαία η χρήση πρότυπων καταστατικών για την έναρξη μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών)

Σε έντυπη μορφή ενυπόγραφο (ένα πρωτότυπο με τις υπογραφές σε κάθε φύλλο από όλους τους συμβαλλόμενους ή από τους έχοντες ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα), σε ηλεκτρονική μη επεξεργάσιμη μορφή χωρίς υπογραφές (pdf) και σε ηλεκτρονική μορφή (πρωτότυπο αρχείο doc).
3. ΙΔΡΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΙ: Αστυνομική Ταυτότητα ή ακριβές φωτοαντίγραφο αυτής.
ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.: Ταυτότητα, Διαβατήριο ή ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού (επικυρωμένο από δικηγόρο).
4.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Διαβατήριο ή ακριβές αντίγραφο (επικυρωμένο από δικηγόρο) αυτού και άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης άδειας διαμονής που να επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής/επιχειρηματικής ή επενδυτικής δραστηριότητας.

Για τον Ομόρρυθμο Εταίρο Άδεια διαμονής στην Ελλάδα υπηκόων κρατών εκτός ΕΕ. Για τον ετερόρρυθμο εταίρο, μόνο εφόσον προέρχεται από τρίτη χώρα εκτός ΕΕ, έχει δηλώσει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι είτε ότι διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα είτε ότι προτίθεται να το κάνει. Στην περίπτωση αυτή αποδεκτές είναι οι παρακάτω άδειες όπως προβλέπονται από τον νόμο ν. 4251/2014:

Άδειες διαμονής μακράς διάρκειας

- Επί μακρόν διαμένων (κατηγορία Ζ.1, άρθρο 90 του ως άνω νόμου).

- Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (κατηγορία Ζ.2, άρθρο 108 του ως άνω νόμου).

- Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (κατηγορία Ζ.3, άρθρο 138, παρ. 1 του ως άνω νόμου).

- Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας.

Δελτίο Διαμονής

- Σύζυγος Έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2.1, άρθρο 82 του ως άνω νόμου).

- Κατιόντες Έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2, άρθρο 82 του ως άνω νόμου).

- Μέλη οικογένειας ανήλικου ημεδαπού (κατηγορία ΣΤ.2.4, άρθρο 87 του ως άνω νόμου).

Δελτίο Μόνιμης Διαμονής (κατηγορία ΣΤ.2.5 άρθρο 83 του ως άνω νόμου).

Μέλη οικογένειας

- Σύζυγος ομογενούς (κατηγορία ΣΤ.2.6 άρθρου 81 του ως άνω νόμου).

Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα

- Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα η οποία ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου και ανανεώθηκε νομίμως βάσει της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 138 αυτού.

Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα

- Επενδυτές (κατηγορία Α.3.1, άρθρο 16, περ. Α1 του ως άνω νόμου)

- Στρατηγικοί Επενδυτές (κατηγορία Α.3.3, άρθρο 16, περ. Β1 του ως άνω νόμου)

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους και άλλους λόγους

- Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 19 του ως άνω νόμου) στην οποία ρητά αναγράφεται η δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας

- Άδεια διαμονής (άρθρο 138, παρ. 16 του ως άνω νόμου) στην οποία ρητά αναγράφεται η δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

* Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί, αλλά εκκρεμεί σχετική αίτηση, σημειώνεται το είδος της άδειας για την οποία έχει γίνει αίτηση.

5.

Έντυπο Δ211.

Κατεβάστε εδώ τα σχετικό έντυπο Δ211.
6.

Αποδεικτικό καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου - ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΕ

– σε κοινό λογαριασμό που άνοιξαν οι εταίροι για τον σκοπό αυτό ή

– στους ατομικούς λογαριασμούς των ενδιαφερομένων (θα πρέπει να είναι κατατεθειμένο το ποσό με το οποίο συμμετέχει ο καθένας από τους εταίρους στην ΕΠΕ)
  ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΟΕ-ΕΕ-ΕΠΕ
7.
 • Ακριβές αντίγραφο καταστατικού σύστασης
 • Τροποποιημένο κωδικοποιημένο τελευταίο καταστατικό
 • Απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου ή των εταίρων για τη συμμετοχή του νομικού προσώπου στην υπό σύσταση εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης.
 • Εφόσον ο εκπρόσωπος για την σύσταση της εταιρίας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο, χρειάζεται εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.
  ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΕ
8.
 • ΦΕΚ-Ανακοίνωση ΓΕΜΗ σύστασης
 • ΦΕΚ-Ανακοίνωση ΓΕΜΗ τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου.
 • ΦΕΚ-Ανακοίνωση ΓΕΜΗ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση.
 • Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
9.

- Αντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου.

- Βεβαίωση του αρμόδιου Εθνικού Μητρώου στο οποίο έχει καταχωριστεί το νομικό πρόσωπο εκδόσεως τελευταίου τριμήνουαπό την οποία να προκύπτει τουλάχιστον ο αριθμός εγγραφής του σε αυτό και ότι δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης-εκκαθάρισης, πτώχευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών του.

- Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.

- Για την έκδοση ελληνικού ΑΦΜ στο ανωτέρω έγγραφο, απαιτείται και ο διορισμός φορολογικού εκπροσώπου.
Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν παρευρίσκεται ο ίδιος, συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση που αποδέχεται τον διορισμό του.

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει χορηγηθεί ελληνικό ΑΦΜ στο αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο.

Όλα τα ανωτέρω προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (κατά περίπτωση, σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο ή κατά τα προβλεπόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα) με την επίσημη μετάφραση αυτών.

Ειδικότερα, τα έγγραφα που εκδίδονται από δημόσιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν απαιτείται να λάβουν την επισημείωση της Χάγης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα.

Σημείωση:
Σε περίπτωση που στο καταστατικό ΔΕΝ αναφέρεται, η έδρα της επιχείρησης  ή αν δεν ισχύει πια, προσκομίζετε ξεχωριστό πρόσφατο πιστοποιητικό έδρας με Apostille.

ONLINE Σύμβουλος Του Επιχειρηματία
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
null
null
e-Απασχόληση
BUSINESSPORTAL.GR - ΓΕΜΗ

Περισσότερα άρθρα

cover_image
 • Δημοσιεύτηκε
 • 29/6/2016

ΥΜΣ για ΟΕ και ΕΕ χωρίς συμβολαιογραφική πράξη

Διαβάστε Περισσότερα
cover_image
 • Δημοσιεύτηκε
 • 29/6/2016

ΥΜΣ για ΙΚΕ χωρίς συμβολαιογραφική πράξη

Διαβάστε Περισσότερα
cover_image
 • Δημοσιεύτηκε
 • 4/6/2016

Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)

Διαβάστε Περισσότερα
Πίσω