chamber-logo
(7/17/2024) - Δελτίο Τύπου: Επιστολή Διαμαρτυρίας Επιμελητηρίου Αργολίδας για την επιστροφή της κρατικής επιδότησης ενέργειας από τις επιχειρήσεις(7/16/2024) - Δελτίο Τύπου: Επιστολή Διαμαρτυρίας Επιμελητηρίου Αργολίδας για την αύξηση του ΦΠΑ από 13% σε 24% στην εστίαση (επιτόπια κατανάλωση κάθε είδους καφέ, κακάο, τσαγιού, χαμομηλιού και λοιπών αφεψημάτων)(7/15/2024) - Δελτίο Τύπου: Παρέμβαση του Προέδρου του Επιμελητήριου Αργολίδας κ. Δαμούλου Φώτιου για την εφαρμογή my business support και την επιστροφή ΦΠΑ των Αγροτών του Ειδικού καθεστώτος(7/2/2024) - ΔΤ: Επιμελητήριο Αργολίδας, Εκθεσιακή Δραστηριότητα «Γεύσεις και Όψεις 2024», Πορτοχέλι 21-25/8/24(6/25/2024) - Δελτίο Τύπου: Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας για 25.000 νέους ανέργους από την ΔΥΠΑ(6/25/2024) - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΥΜΣ για ΟΕ και ΕΕ χωρίς συμβολαιογραφική πράξη

Δημοσιεύτηκε 6/29/2016

Η σύσταση Ο.Ε. - Ε.Ε. πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 7 – 14 του νόμου 4919/2022, με τους εξής τρόπους:

1. Μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης του Επιμελητηρίου

Η σύσταση πραγματοποιείται με πρότυπο καταστατικό ή πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο.

2. Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης (e-ΥΜΣ)

Στην ηλεκτρονική υπηρεσία μιας στάσης δεν αναρτώνται σε φυσικό αρχείο τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για τη διαδικασία σύστασης στην e - ΥΜΣ επιλέγετε το παρακάτω link: https://eyms.businessportal.gr/auth

3. Μέσω συμβολαιογράφου, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως ΥΜΣ
Λίστα με πιστοποιημένους ως ΥΜΣ Συμβολαιογράφους

Ειδικότερα η Υπηρεσία μιας Στάσης :

- Παραλαμβάνει και ελέγχει, όλα τα απαιτούμενα να προσκομισθούν έγγραφα και δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στην Κ.Υ.Α.

- Προβαίνει σε προέλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της ΟΕ ή ΕΕ και στην καταχώριση αυτών στο Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών τίτλων του ΓΕΜΗ.

- Προβαίνει στην χορήγηση ΑΦΜ στους εταίρους (νομικά πρόσωπα) / ιδρυτές της ΟΕ ή ΕΕ, αν αυτοί δεν διαθέτουν.

- Καταχωρεί την εταιρεία στο ΓΕΜΗ και της αποδίδει κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα ΓΕΜΗ.

- Καταχωρεί τα στοιχεία της εταιρείας στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.

- Προβαίνει στην χορήγηση ΑΦΜ της ΟΕ ή ΕΕ (αφού διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών τα απαραίτητα στοιχεία/ έντυπα).

- Χορηγεί προσωρινό Κλειδάριθμο TAXISnet του νομικού προσώπου μετά τη σύσταση.

- Εισπράττει όλα τα ποσά που αποτελούν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης.

- Ενημερώνει τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ως προς την συσταθείσα εταιρεία και τους ιδρυτές εταίρους, διαχειριστές, εκπροσώπους αυτής.

- Εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας.

- Διαβιβάζει τον πλήρη φάκελο (με όλα τα δικαιολογητικά) στην αρμόδια Υπηρεσία στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου.

Έγγραφα και Δικαιολογητικά Υπηρεσίας Μιας Στάσης

Παρακαλείσθε για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας πριν την προσέλευση στο Επιμελητήριο Αργολίδας για τη σύσταση εταιρείας μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ) να επικοινωνήσετε με το τμήμα του Μητρώου για τον καθορισμό του χρόνου σύστασης.

  Έγγραφα Σύστασης Διευκρινήσεις

1.

docΥπεύθυνη Δήλωση – εξουσιοδότηση για τον ορισμό εκπροσώπου για εξουσιοδότηση τρίτου
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Συμπληρώνεται με γνήσιο υπογραφής από κάθε εταίρο ξεχωριστά.
Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π. Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή. Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή.

2.

Καταστατικό ΟΕ ή ΕΕ.

(Πρότυπα Καταστατικά, είναι αναγκαία η χρήση πρότυπων καταστατικών για την έναρξη μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών)

Σε έντυπη μορφή ενυπόγραφο (ένα πρωτότυπο με τις υπογραφές σε κάθε φύλλο από όλους τους συμβαλλόμενους ή από τους έχοντες ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα), σε ηλεκτρονική μη επεξεργάσιμη μορφή χωρίς υπογραφές (pdf) και σε ηλεκτρονική μορφή (πρωτότυπο αρχείο doc).
3. ΙΔΡΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΙ: Αστυνομική Ταυτότητα ή ακριβές φωτοαντίγραφο αυτής.
ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε.: Ταυτότητα, Διαβατήριο ή ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού(επικυρωμένο από δικηγόρο).
4.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Διαβατήριο ή ακριβές αντίγραφο (επικυρωμένο από δικηγόρο) αυτού και άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης άδειας διαμονής που να επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής/επιχειρηματικής ή επενδυτικής δραστηριότητας.

Για τον Ομόρρυθμο Εταίρο Άδεια διαμονής στην Ελλάδα υπηκόων κρατών εκτός ΕΕ. Για τον ετερόρρυθμο εταίρο, μόνο εφόσον προέρχεται από τρίτη χώρα εκτός ΕΕ, έχει δηλώσει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι είτε ότι διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα είτε ότι προτίθεται να το κάνει. Στην περίπτωση αυτή αποδεκτές είναι οι παρακάτω άδειες όπως προβλέπονται από τον νόμο ν. 4251/2014:

Άδειες διαμονής μακράς διάρκειας

- Επί μακρόν διαμένων (κατηγορία Ζ.1, άρθρο 90 του ως άνω νόμου).

- Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (κατηγορία Ζ.2, άρθρο 108 του ως άνω νόμου).

- Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (κατηγορία Ζ.3, άρθρο 138, παρ. 1 του ως άνω νόμου).

- Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας.

Δελτίο Διαμονής

- Σύζυγος Έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2.1, άρθρο 82 του ως άνω νόμου).

- Κατιόντες Έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2, άρθρο 82 του ως άνω νόμου).

- Μέλη οικογένειας ανήλικου ημεδαπού (κατηγορία ΣΤ.2.4, άρθρο 87 του ως άνω νόμου).

Δελτίο Μόνιμης Διαμονής (κατηγορία ΣΤ.2.5 άρθρο 83 του ως άνω νόμου).

Μέλη οικογένειας

- Σύζυγος ομογενούς (κατηγορία ΣΤ.2.6 άρθρου 81 του ως άνω νόμου).

Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα

- Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα η οποία ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου και ανανεώθηκε νομίμως βάσει της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 138 αυτού.

Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα

- Επενδυτές (κατηγορία Α.3.1, άρθρο 16, περ. Α1 του ως άνω νόμου)

- Στρατηγικοί Επενδυτές (κατηγορία Α.3.3, άρθρο 16, περ. Β1 του ως άνω νόμου)

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους και άλλους λόγους

- Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 19 του ως άνω νόμου) στην οποία ρητά αναγράφεται η δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας

- Άδεια διαμονής (άρθρο 138, παρ. 16 του ως άνω νόμου) στην οποία ρητά αναγράφεται η δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

* Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί, αλλά εκκρεμεί σχετική αίτηση, σημειώνεται το είδος της άδειας για την οποία έχει γίνει αίτηση.

5.

Έντυπο Δ211.

Κατεβάστε εδώ τα σχετικό έντυπο Δ211.
  ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΟΕ-ΕΕ-ΕΠΕ
6.
 • Ακριβές αντίγραφο καταστατικού σύστασης
 • Τροποποιημένο κωδικοποιημένο τελευταίο καταστατικό
 • Απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου ή των εταίρων για τη συμμετοχή του νομικού προσώπου στην υπό σύσταση εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης.
 • Εφόσον ο εκπρόσωπος για την σύσταση της εταιρίας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο, χρειάζεται εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.
  ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΕ
7.
 • ΦΕΚ-Ανακοίνωση ΓΕΜΗ σύστασης
 • ΦΕΚ-Ανακοίνωση ΓΕΜΗ τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου.
 • ΦΕΚ-Ανακοίνωση ΓΕΜΗ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση.
 • Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
8.

- Αντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου.

- Βεβαίωση του αρμόδιου Εθνικού Μητρώου στο οποίο έχει καταχωριστεί το νομικό πρόσωπο εκδόσεως τελευταίου τριμήνουαπό την οποία να προκύπτει τουλάχιστον ο αριθμός εγγραφής του σε αυτό και ότι δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης-εκκαθάρισης, πτώχευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών του.

- Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.

- Για την έκδοση ελληνικού ΑΦΜ στο ανωτέρω έγγραφο, απαιτείται και ο διορισμός φορολογικού εκπροσώπου.
Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν παρευρίσκεται ο ίδιος, συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση που αποδέχεται τον διορισμό του.

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει χορηγηθεί ελληνικό ΑΦΜ στο αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο.

Όλα τα ανωτέρω προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (κατά περίπτωση, σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο ή κατά τα προβλεπόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα) με την επίσημη μετάφραση αυτών.

Ειδικότερα, τα έγγραφα που εκδίδονται από δημόσιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν απαιτείται να λάβουν την επισημείωση της Χάγης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα.

Σημείωση:
Σε περίπτωση που στο καταστατικό ΔΕΝ αναφέρεται, η έδρα της επιχείρησης  ή αν δεν ισχύει πια, προσκομίζετε ξεχωριστό πρόσφατο πιστοποιητικό έδρας με Apostille.

ONLINE Σύμβουλος Του Επιχειρηματία
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
null
null
e-Απασχόληση
BUSINESSPORTAL.GR - ΓΕΜΗ
ΚΕΕΕ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Περισσότερα άρθρα

cover_image
 • Δημοσιεύτηκε
 • 21/4/2023

ΥΜΣ για ΑΕ και ΕΠΕ

Διαβάστε Περισσότερα
cover_image
 • Δημοσιεύτηκε
 • 29/6/2016

ΥΜΣ για ΙΚΕ χωρίς συμβολαιογραφική πράξη

Διαβάστε Περισσότερα
cover_image
 • Δημοσιεύτηκε
 • 4/6/2016

Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)

Διαβάστε Περισσότερα
Πίσω